Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

System Obsługi List Refundacyjnych

30 grudnia 2016 r. udostępniliśmy  System Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).
Powstał on w ramach projektu pn. „Platforma Rejestrów Medycznych (P2)”.

Odbiorcy

Odbiorcy systemu to:

 • Wnioskodawcy o refundację,
 • Ministerstwo Zdrowia (Departament Polityki Lekowej i Farmacji),
 • Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Funkcjonalność

 • Umożliwienie złożenia wniosku o refundację, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych:

  • wniosku o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o podwyższenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o obniżenie urzędowej ceny zbytu,
  • wniosku o skrócenie obowiązywania decyzji refundacyjnej.

 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej refundacji leków pomiędzy Wnioskodawcami, Ministerstwem Zdrowia i Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

 • Wsparcie dla pracowników Ministerstwa Zdrowia w obsłudze spraw związanych z refundacją – prowadzenie sprawy w formie elektronicznej w tym:

  • automatyczne generowanie z pozyskanych danych karty oceny formalno-prawnej wniosku,
  • generowanie z posiadanych danych protokołu negocjacyjnego,
  • generowanie z posiadanych danych uchwały Komisji Ekonomicznej,
  • generowanie z posiadanych danych dokumentu Rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia,
  • generowanie z posiadanych danych decyzji Ministra Zdrowia,
  • przeprowadzanie symulacji cenowych na liście refundacyjnej.

 • Wsparcie procesu przygotowania list refundacyjnych, które publikowane są w formie obwieszczenia.

Wdrożenie SOLR przyczyni się do:

 • usprawnienia i optymalizacji procesu wydawania decyzji refundacyjnych,
 • usprawnienia procesu przygotowywania obwieszczeń zawierających listy refundacyjne.

Dostęp do SOLR (zakładanie konta)

Do założenia konta osobie upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy potrzebne jest przygotowanie następujących danych:

 • login w Systemie Administracji P2 osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy,
 • adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy przypisany do konta osoby w Systemie Administracji P2,
 • oznaczenie (firma) Wnioskodawcy,
 • adres siedziby albo miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • telefon,
 • telefaks,
 • adres korespondencyjny osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie wniosku o założenie konta w SOLR.

Przebieg operacji utworzenia konta osobie reprezentującej Wnioskodawcę:

 1. (poza systemem SOLR) Wnioskodawca składa wniosek o założenie konta w SOLR w postaci papierowej i elektronicznej. Odpowiednia procedura jest umieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/skladanie-wnioskow-o-zalozenie-konta-w-systemie-obslugi-list-refundacyjnych/.
 2. (poza systemem SOLR) Pracownik Ministerstwa Zdrowia weryfikuje kompletność i poprawność wniosku.
 3. Administrator MZ nadaje uprawnienia osobie reprezentującej Wnioskodawcę, która staje się administratorem lokalnym Wnioskodawcy i może zakładać konta oraz nadawać uprawnienia pozostałym pracownikom Wnioskodawcy.

Pomoc techniczną w zakresie SOLR można uzyskać telefonicznie: (22) 492 50 19 lub (22) 597 09 76 oraz mailowo: solr@csioz.gov.pl. Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1536, z późn. zm.).

Więcej szczegółowych informacji nt. SOLR można znaleźć w zakładce https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM