Kierownictwo - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Kierownictwo

Dyrektor
Bartłomiej Wnuk

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, a w razie jego nieobecności, Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia; Główny Księgowy; Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych; Wydział Obsługi Prawnej; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Informacji i Promocji; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych; Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Kontroli Zarządczej; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika do Spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, Główny Księgowy
Aneta Kulma

Zastępca Dyrektora do Spraw Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych nadzoruje prace: Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Wydziału Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych oraz Wydziału Wsparcia Realizacji Projektów i Usług.

Główny Księgowy prowadzi rachunkowość Centrum oraz wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi. Do zakresu działań Głównego Księgowego należy również dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Główny Księgowy bezpośrednio nadzoruje prace Wydziału Finansowo-Księgowego, Wydziału Kadr, Płac i Szkolenia oraz Wydziału Administracyjnego. 

Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia
Wiktor Rynowiecki

Zastępca Dyrektora do Spraw Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia nadzoruje bezpośrednio prace: Wydziału - Centrum Analiz, Wydziału Rozwoju Systemu P1, Wydziału Wdrożeń Systemu P1 oraz Wydziału Kluczowych Projektów. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.