Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:392

  od młodszego informatyka do informatyka w zespole helpdesk - WKPS.OP.WEST.62.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Pomoc użytkownikom, jako pierwsza linia wsparcia (helpdesk), w szczególności:


  1) Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników;

  2) Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych;

  3) Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (telefon/email/wewnętrzny system);

  4) Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie;

  5) Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu telefonii stacjonarnej, w tym podłączanie aparatów i ich wymiana, przydzielanie i aktualizacja numerów telefonów.

  2. Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu.
  3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
  4. Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk.
  5. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie minimum średnie.
  • Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
  • Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi Windows 7/8/10.
  • Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Exchange Online) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
  • Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
  • Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  • Umiejętność podejmowania decyzji.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
    średnie 2
  Informatyk wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  • Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WEST.62.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:388

  Od Starszego do Głównego Specjalisty ds. HR - WKPS.OP.WKPS.58.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Wsparcie Kierownika Wydziału w zakresie realizacji bieżących zadań związanych z koordynacją oraz realizacją strategii personalnej CSIOZ w zakresie soft i hard HR.

  2. Udział we wdrażaniu i koordynacji procesów HR (m.in. onboarding, EB, okresowa ocena pracownicza, macierze kompetencji).

  3. Realizacja zadań z zakresu pełnej obsługi administracyjnej dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym w szczególności:

  1) Wystawianie skierowań na badania z zakresu medycyny pracy, w tym monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników oraz kierowania pracowników na badania okresowe/kontrolne;

  2) Sporządzanie umów o pracę, informacji uzupełniających, porozumień zmieniających, aneksów, zakresów obowiązków;

  3) Zakładanie akt osobowych;

  4) Sporządzenie świadectw pracy;

  5) Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

  4. Współudział w zarządzaniu polityką szkoleniową i jej realizacja, w tym również tworzenie ścieżek karier oraz proefektywnościowej kultury organizacyjnej.

  5. Wsparcie w zakresie prowadzonych procesów rekrutacji.

  6. Rozliczanie czasu pracy, w tym: prowadzenie kart czasu pracy oraz rozliczanie i ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.

  7. Sporządzanie dokumentów na potrzeby złożenia wniosku o płatność do systemu SL2014 w zakresie realizowanych projektów, tj.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)” - faza 2 oraz Program Operacyjny Polska Cyfrowa - „e-krew - informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiodawstwem”.

  8. Obsługa Programu „Kadry i Płace” w zakresie realizowanych zadań.

  9. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli i audytu.

  10. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu aktów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Psychologia).

  2. Co najmniej 3-letnie doświadczenie na adekwatnym stanowisku pracy w dziale Human Resources.

  3. Dobra znajomość prawa pracy.

  4. Doświadczenie z zakresu obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w tym umiejętność analizy i modyfikacji danych w programie MS Excel.

  6. Umiejętność pracy w zespole.

  7. Umiejętność prowadzenia kilku projektów rekrutacyjnych jednocześnie.

  8. Praktyczną znajomość narzędzi rekrutacyjnych (m.in. LinkedIn).

  9. Umiejętność podejmowania decyzji.

  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

   

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista ds. HR wyższe 5
  Starszy Specjalista ds. HR wyższe 3

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz samodzielność w działaniu, umiejętność określania priorytetów.
  • Nastawienie na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Jesteś sumienny, terminowy, pracowity i kreatywny.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 kwietnia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WKPS.58.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:387

  Od młodszego do głównego analityka systemowego - WKPS.OP.WRST.57.2019

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
    średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Potrafisz pracować pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: 31.05.2019 r.

   

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

   

   

  WKPS.OP.WRST.57.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:385

  ARCHITEKT BEZPIECZEŃSTWA IT - WKPS.OP.WBST.46.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Tworzenie i rozwój architektury referencyjnej w obszarze cyberbezpieczeństwa, w tym wyznaczanie standardów i rozwiązań zgodnie z wymaganiami biznesowymi.

  2. Opracowywanie dokumentacji architektonicznej i analitycznej, w tym specyfikacji funkcjonalnej i niefunkcjonalnej oraz projektów technicznych.

  3. Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych związanych z systemami zabezpieczeń (IDS, IPS, Firewall, SIEM, EDR, SAST, DLP, DAM, IDM itd.).

  4. Rozwój narzędzi monitorowania bezpieczeństwa sieci infrastrukturalnych i systemów zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

  5. Analiza ryzyk związanych z bezpieczeństwem IT, przeglądy i audyty w obszarze bezpieczeństwa IT.

  6. Podnoszenie świadomości pracowników Centrum i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa IT.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe o specjalności: informatyka, telekomunikacja i/lub pokrewne.

  2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym 3 lata na stanowisku architekta
  w obszarze bezpieczeństwa IT.

  3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem baz danych, aplikacji, systemów, sieci teleinformatycznych.

  4. Znajomość protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, SMTP, SSL.

  5. Znajomość rozwiązań kryptograficznych i zarządzania infrastrukturą klucza publicznego

  6. Umiejętność doboru rozwiązań i projektowania architektury systemów klasy: AV, DLP, DAM, IDM, IPS/IDS, SIEM.

  7. Umiejętność formułowania i analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych pod kątem bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz ciągłości działania.

  8. Znajomość najlepszych praktyk w budowie i weryfikacji bezpieczeństwa rozwiązań teleinformatycznych.

  9. Doskonałe umiejętności komunikacyjne, zdolność do zbudowania poparcia dla proponowanych rozwiązań.

  10. Umiejętność dokumentowania i samodzielnego prezentowania wyników pracy.

  11. Wykształcenie i staż pracy zgodnie z poniższa tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny architekt wyższe 5
    średnie 8
  starszy architekt wyższe 4
    średnie 5
  architekt wyższe 2
    średnie 4
  młodszy architekt wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz ogólną znajomość standardów z obszaru bezpieczeństwa IT, w szczególności norm serii ISO 27000, ISO 22301 oraz RODO.

  2. Posiadasz umiejętność posługiwania się ramami architektonicznymi TOGAF oraz modelowania UML, BPMN.

  3. Masz doświadczenie w Cloud Security, blokchain.

   

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  c) za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 8 maja 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WBST.46.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj