Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:367

  Od Specjalisty do Głównego Specjalisty- umowa na zastępstwo

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  • Prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, w tym wyodrębnionej ewidencji w zakresie programów/projektów współfinansowanych ze środków UE.
  • Sprawowanie nadzoru i kontroli nad planami finansowymi jednostki.
  • Sporządzanie sprawozdań budżetowych, przygotowanie wydruków, zestawień, raportów na potrzeby sprawozdawczości budżetowej i finansowej.
  • Sporządzanie sprawozdań i przygotowywanie dokumentów sprawozdawczych w związku ze współpracą z Narodowym Bankiem Polskim.
  • Sporządzanie zapotrzebowań na środki budżetowe.
  • Wprowadzanie zleceń płatności do systemów bankowości elektronicznej.
  • Monitorowanie realizacji zadań od strony finansowej.
  • Kontrola dokumentów finansowo – księgowych pod względem formalno – rachunkowym.
  • Przygotowywanie pism/wniosków/informacji w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) w obszarze rachunkowości, w tym w jednostkach sektora finansów publicznych.
  • Znajomość zagadnień i przepisów prawa z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków.
  • Znajomość obsługi programów finansowo - księgowych.
   Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą: 
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Studia podyplomowe z zakresu rachunkowości.
  2. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Sumienność, pracowitość, rzetelność, kreatywność, komunikatywność.
  4. Umiejętność pracy w zespole.
  5. Umiejętność sporządzania analiz w programie MS Excel.

  6. Umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

   

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  -  poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 27 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Umowa na zastępstwo za nieobecnego pracownika.

  2. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  3.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WFK.25.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:366

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - Java Developer

  Liczba etatów: 7

  Zakres Twoich zadań:

  • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  • Code review.
  • Refactoring.
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  • Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  • Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  • Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  • Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  • Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  • Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 kwietnia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                                      

  WKPS.OP.WRST.26.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:365

  od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Informacji i Promocji

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w szczególności:

  1) udział w budowaniu strategii komunikacji CSIOZ,

  2) udział w tworzeniu planu działań informacyjno-promocyjnych CSIOZ,

  3) pisanie i redagowanie komunikatów, informacji, artykułów itp. na potrzeby komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

  4) obsługa kanałów komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

  5) organizacja udziału przedstawicieli CSIOZ w debatach, seminariach, konferencjach, kongresach, forach itp.,

  6) organizacja własnych wydarzeń o charakterze informacyjno-promocyjnym,

  7) współpraca z mediami – komunikacja proaktywna i reaktywna, organizacja briefingów i konferencji prasowych,

  8) współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi,

  9) współpraca z dostawcami produktów i usług związanych z realizacją działań informacyjno-promocyjnych.

  2. Przygotowanie i prowadzenie postępowań w trybie zamówień publicznych w celu realizacji zaplanowanych działań informacyjno-promocyjnych.
  3. Reprezentowanie CSIOZ i nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczaniem podpisanych umów z wykonawcami na realizację działań informacyjno-promocyjnych.
  4. Zarządzanie serwisem BIP CSIOZ.
  5. Udział w pracach nad definiowaniem architektury informacji, nawigacji i interfejsu graficznego portali internetowych CSIOZ oraz budowanych i wdrażanych przez CSIOZ systemów/aplikacji.
   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Doświadczenie w realizacji działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, w tym pisaniu i redagowaniu materiałów informacyjnych, organizacji wydarzeń własnych i udziału w wydarzeniach zewnętrznych.
  • Doświadczenie we współpracy z mediami.
  • Umiejętność przygotowywania odpowiedzi na pytania prasowe.
  • Umiejętność weryfikacji i opiniowania zakresu funkcjonalności systemów informatycznych dotyczących interfejsu graficznego użytkownika.
  • Doświadczenie w zarządzaniu treścią na portalach internetowych i na profilach w mediach społecznościowych.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie kompetencje interpersonalne (umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się).
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą: 
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz doświadczenie w opracowywaniu strategii komunikacji i planów działań informacyjno-promocyjnych.
  • Posiadasz doświadczenie w zakresie employer branding.
  • Znasz procesy w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu, umiesz zachować się w sytuacjach stresujących i nieprzewidywalnych.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
  • Posiadasz znajomość regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia oraz zamówień publicznych.
  • Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz szkoleń merytorycznych.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 4 marca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WIP.23.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:363

  Ekspert ds. komunikacji i marketingu w Wydziale Rozwoju Systemu P1

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Tworzenie i realizacja strategii komunikacji Projektu P1.
  2. Tworzenie i realizacja planu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących Projektu P1.
  3. Budowanie pozytywnego wizerunku Projektu P1 wśród wszystkich grup interesariuszy.

  4. Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z mediami.

  5. Organizowanie briefingów i konferencji prasowych.

  6. Współpraca z podmiotami realizującymi na rzecz CSIOZ usługi i dostawy związane z realizacją działań informacyjno-promocyjnych (np. agencje PR, reklamowe, eventowe, drukarnie itp.).

  7. Przygotowywanie materiałów prasowych.

  8. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych publikowanych w kanałach komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.  

  9. Współpraca z pracownikami Wydziału Informacji i Promocji w ramach realizacji działań informacyjno-promocyjnych dotyczących innych projektów CSIOZ.

  10. Stały monitoring i analiza efektywności prowadzonych działań.

  11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Pracodawcę wynikających z rodzaju wykonywanej pracy.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe na kierunku związanym z marketingiem.
  • Co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze marketingu.
  • Doświadczenie w tworzeniu i realizacji strategii marketingowych.
  • Doświadczenie w realizacji działań informacyjnych i promocyjnych.
  • Doświadczenie we współpracy z mediami.
  • Doświadczenie w kreowaniu marki.
  • Doświadczenie w zakresie monitorowania i analizy realizowanych działań.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie kompetencje interpersonalne (umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się).
  • Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
  • Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
    

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz znajomość marketingu internetowego.
  • Posiadasz doświadczenie w organizacji i prowadzeniu dużych eventów.
  • Znasz procesy w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu, umiesz zachować się w sytuacjach stresujących i nieprzewidywalnych.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
  • Posiadasz znajomość regulacji prawnych w obszarze ochrony zdrowia oraz zamówień publicznych.
  • Posiadasz doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz szkoleń merytorycznych.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  -  przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 21 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WRP1.24.2019

   

   

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:362

  Koordynator ds. finansowych w Wydziale Finansowo-Księgowym

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Koordynacja zadań związanych z planowaniem budżetu jednostki, w tym opracowaniem materiałów planistycznych do projektu ustawy budżetowej na dany rok budżetowy i lata kolejne.
  2. Koordynacja zadań związanych ze sporządzaniem planów finansowych jednostki, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE oraz sprawowaniem nadzoru nad ich wykonaniem w zakresie finansowym.
  3. Koordynacja zadań zapewniających zachowanie zgodności zaangażowania i wydatkowania środków z limitami określonymi w planach finansowych jednostki, w tym w zakresie projektów współfinansowanych ze środków UE.
  4. Nadzorowanie i monitorowanie kosztów i wydatków zadań realizowanych przez jednostkę w zakresie rzeczowo-finansowym.
  5. Sporządzanie raportów, sprawozdań i analiz związanych z gospodarką finansową jednostki.
  6. Przygotowywanie pism i wniosków związanych z zapewnieniem środków finansowych na realizację zadań statutowych oraz zadań nałożonych na jednostkę.
  7. Przygotowywanie materiałów i pisemnych odpowiedzi dla potrzeb instytucji nadzorujących i kontrolujących.
  8. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy),  w tym w zakresie finansów, budżetowania lub/i kontrolingu wydatków, także w jednostkach sektora finansów publicznych.
  2. Znajomość zagadnień i przepisów prawa, w szczególności z zakresu finansów publicznych.
  3. Znajomość obsługi programów komputerowych.
  4. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  koordynator ds. finansowych

  wyższe 5
    średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeśli:

  1. Ukończyłeś studia magisterskie z zakresu ekonomii lub zarządzania.
  2. Potrafisz sporządzać analizy w programie MS Excel.
  3. Potrafisz działać pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Jesteś sumienny i rzetelny oraz chętnie współpracujesz w zespole.
  5. Posiadasz umiejętność kreatywnego myślenia oraz chęć rozwoju zawodowego.

  Oferujemy:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl  , lub

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: www.csioz.gov.pl , zakładka: praca, lub

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597 09 45.
  Termin składania dokumentów: do 20 lutego 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WFK.7.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:357

  Od młodszego do głównego analityka biznesowego

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań biznesowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk biznesowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk biznesowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk biznesowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk biznesowy wyższe 5
    średnie 8

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (AgileBA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki
  • korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 28 lutego 2019 r.

  Inne informacje:

  1.   Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2.   Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.19.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:356

  Od młodszego do głównego analityka systemowego

  Liczba etatów: 4

  Zakres Twoich zadań:

  • Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz systemowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  • Analiza i modelowanie procesów systemowych.
  • Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  • Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie systemowego zakresu projektu.
  • Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  • Zarządzanie kolejnymi wydaniami systemów, w tym organizacja i koordynacja testów.
  • Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami systemowymi.
  • Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  • Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  • Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  • Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  • Współpraca z interesariuszami projektów.

   

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku informatycznym lub pokrewnym.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w analizie wymagań systemowych.
  • Min. 2-letnie doświadczenie w modelowaniu procesów systemowych.
  • Umiejętność modelowania procesów za pomocą notacji np. BPMN, UML.
  • Doświadczenie w zbieraniu i analizie wymagań użytkowników.
  • Praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia aplikacji i dokumentowania wymagań.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  • Dobrą organizację pracy.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy analityk systemowy wyższe -
    średnie 2
  Analityk systemowy wyższe 2
    średnie 4
  Starszy analityk systemowy wyższe 3
    średnie 5
  Główny analityk systemowy wyższe 5
    średnie 8


  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  • Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  • Znasz system informacji w ochronie zdrowia.
  • Posiadasz doświadczenie w realizacji projektów, w których wytwarzanie oprogramowania odbywało się w oparciu o metodykę zwinną (Agile BA).
  • Znasz narzędzie Entrerprise Architect.
  • Znasz narzędzie do zarządzania projektami Jira.
  • Potrafisz pracować pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie
  • pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki
  • korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 28 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  wkps.op.wrst.18.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:352

  Od starszego specjalisty do głównego specjalisty

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Utrzymywanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów realizowanych przez CSIOZ.
  • Sporządzanie wkładu do odpowiednich planów finansowych Centrum w zakresie zadań związanych z realizacją projektów prowadzonych przez CSIOZ.
  • Współpraca z wykonawcami zewnętrznymi, weryfikacja i monitorowanie zgodności realizacji zadań z podpisaną umową wykonawczą w zakresie spraw finansowych.
  • Rozliczanie projektów, w tym sporządzanie wniosków o płatność.
  • Bieżąca współpraca z instytucjami zaangażowanymi w realizację projektów.
  • Współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym Centrum w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych.
  • Przygotowywanie i poprawa analiz finansowych i ekonomicznych projektów współfinansowanych ze środków UE.
  • Przygotowywanie i weryfikacja budżetów projektów oraz dokumentacji związanej z planowanymi do realizacji projektami w zakresie ochrony zdrowia.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie budżetowania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Umiejętność pracy w zespole.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, w projektach planowanych do realizacji lub realizowanych w ramach środków UE.
  • Komunikatywną znajomość języka angielskiego.
  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych, z krótkimi terminami realizacji zadań.
  • Umiejętność logicznego i kreatywnego myślenia.
  • Znajomość zagadnień związanych z projektami realizowanymi w zakresie ochrony zdrowia.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b)  w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 6 lutego 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WWPU.11.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj

Podłączenie do ZSMOPL