Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:432

  Od młodszego informatyka do informatyka w zespole helpdesk w Wydziale Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych – WKPS.OP.WEST.98.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Pomoc użytkownikom, jako pierwsza linia wsparcia (helpdesk), w szczególności:

   1. Przygotowanie komputerów oraz urządzeń peryferyjnych do pracy dla użytkowników;
   2. Utrzymanie w sprawności technicznej komputerów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, w tym wymiana materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych;
   3. Przyjmowanie oraz obsługa zgłoszeń serwisowych (telefon/email/wewnętrzny system);
   4. Monitorowanie środowiska i reagowanie na awarie;
   5. Utrzymanie w sprawności technicznej sprzętu telefonii stacjonarnej, w tym podłączanie aparatów i ich wymiana, przydzielanie i aktualizacja numerów telefonów.

  2. Rozwój i utrzymanie systemu monitoringu.
  3. Rozwój i utrzymanie infrastruktury oraz systemów użytkowników końcowych.
  4. Przygotowywanie Opisów Przedmiotu Zamówienia w zakresie postępowań przetargowych związanych z zakupem sprzętu komputerowego, materiałów eksploatacyjnych i usług dla obszaru helpdesk.
  5. Udział w pracach komisji przetargowych w ramach realizowanych postępowań oraz udział w realizacji umów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Umiejętność/praktykę administrowania Active Directory.
  3. Umiejętność/praktykę administrowania stacjami roboczymi Windows 7/8/10.
  4. Umiejętność/praktykę administrowania kontami/użytkownikami na serwerze poczty (preferowane: Exchange Online) oraz umiejętność/praktyka konfiguracji klienta poczty MS Outlook.
  5. Umiejętność/praktykę diagnozowania oraz rozwiązywania problemów użytkowników w sposób zdalny oraz przez telefon.
  6. Znajomość rozwiązań służących do archiwizacji i backupu danych.
  7. Umiejętność pracy w zespole.
  8. Zdolność do logicznego i szybkiego myślenia.
  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Młodszy informatyk wyższe 0
  Młodszy informatyk średnie 2
  Informatyk wyższe 2
  Informatyk średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
  2. Doświadczenie w pracy z systemami informatycznymi.
  3. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  5. Jesteś sumienny, terminowy i kreatywny.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 26.08.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WEST.98.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:429

  Specjalista ds. interoperacyjności – WKPS.OP.WRST.95.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań związanych z zapewnieniem trwałości projektów: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”, „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)”, w zakresie:

   1. udziału w implementacji klasyfikacji, słowników i terminologii medycznych w ramach budowania interoperacyjności semantycznej;
   2. udziału w zespołach projektowych w ramach projektów realizowanych przez Centrum między innymi poprzez zarządzanie popytem na usługi, zarządzanie finansowe, analizę kosztów i korzyści, monitorowanie i utrzymanie zgodności z przepisami prawa;
   3. udziału w realizacji zadań związanych ze współpracą z organizacjami międzynarodowymi, w tym Światową Organizacją Zdrowia oraz Unią Europejską;
   4. współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi lub badawczymi;
   5. współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy.

  2. Realizacja zadań związanych z tłumaczeniem wybranych treści na język angielski.
  3. Sporządzanie wniosków dotyczących zamówień publicznych realizowanych przez Wydział zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych w Centrum oraz współpraca z innymi komórkami w tym zakresie.
  4. Przygotowywanie i rozliczanie zagranicznych delegacji służbowych dla pracowników oraz Dyrekcji.
  5. Przygotowywanie analiz danych statystycznych z zakresu ochrony zdrowia.
  6. Prowadzenie repozytorium wiedzy o projektach e-Zdrowia w Europie i na pozostałych kontynentach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Doświadczenie w realizacji zadań z obszaru finansów publicznych.
  2. Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.
  3. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  4. Samodzielność w wykonywaniu zadań.
  5. Dobrą organizację pracy.
  6. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Specjalista Wyższe 2
  Specjalista Średnie 4

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz doświadczenie w współpracy z oddziałami wojewódzkimi Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.
  2. Posiadasz doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów realizowanych przez Komisję Europejską.
  3. Posiadasz umiejętność przygotowywania oraz opiniowania projektów nowelizacji przepisów aktów prawnych regulujących zasady udzielania świadczeń zdrowotnych.
  4. Znasz procesy w ochronie zdrowia.
  5. Znasz przepisy prawa dotyczące systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz systemu informacji w ochronie zdrowia.
  6. Posiadasz doświadczenie w tworzeniu dokumentacji SIWZ.
  7. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • wpływ na rozwój usług medycznych w Polsce, ich jakość, a co za tym idzie pośredni wpływ na zdrowie Polaków,
  • atrakcyjny system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: 31.08.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.95.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:426

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – Java Developer - WKPS.OP.WRST.93.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  1. Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  2. Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  3. Code review.
  4. Refactoring.
  5. Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Bardzo dobrą znajomość języka Java.
  2. Minimum roczne doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w technologii Java.
  3. Znajomość systemów kontroli wersji (BitBucket).
  4. Dobrą znajomość technologii: Spring Framework, Spring Boot.
  5. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  6. Dobrą organizację pracy.
  7. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  8. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe -
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Masz umiejętności praktycznego wykorzystania zasad czystego kodu (SOLID, DRY) oraz znajomość dobrych praktyk programistycznych (TDD, BDD).
  2. Posiadasz znajomość metodyki DevOps.
  3. Posiadasz znajomość technologii frontendowych (HTML, CSS, JS, JQuery).
  4. Posiadasz znajomość Redis, MySQL, PostgreSQL, Jenkins, JUnit.
  5. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  6. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 31.08.2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.93.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:425

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – DevOps bazy danych WKPS.OP.WRST.90.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kontakt z klientami zewnętrznymi, pozyskiwanie i przeprowadzanie analiz biznesowych oraz analiz dotyczących projektowanych rozwiązań informatycznych.
  2. Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
  3. Przygotowywanie przypadków użycia i scenariuszy przypadków użycia.
  4. Tworzenie specyfikacji wymagań oraz definiowanie biznesowego zakresu projektu.
  5. Prezentacja funkcjonalności rozwiązań dla klientów.
  6. Weryfikacja funkcjonalności rozwiązania w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami biznesowymi.
  7. Opracowywanie i wycena rozwiązań informatycznych.
  8. Wsparcie testów akceptacyjnych rozwiązania (UAT).
  9. Wsparcie i udział w procesie wdrażania rozwiązań.
  10. Współpraca z podwykonawcami zewnętrznymi.
  11. Współpraca z interesariuszami projektów.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość systemów kontroli wersji (git/bitbucket).
  2. Znajomość systemów CI/CD (Jenkins).
  3. Doświadczenie w pracy z rozwiązaniami chmurowymi (Azure).
  4. Znajomość systemów do monitorowania i gromadzenia danych metrycznych (Grafana, InfluxDb).
  5. Umiejętność monitorowania systemów relacyjnych baz danych (SQL Server).
  6. Doświadczenie w pracy w środowiskach produkcyjnych o dużym natężeniu ruchu.
  7. Wspieranie developerów w procesie budowania aplikacji (.Net/.Net Core, c#, angular, node.js, yarn, kudu).
  8. Znajomość powłok systemowych (bash, cmd, powershell).
  9. Automatyzacja procesów.
  10. Umiejętność szybkiej analizy i rozwiązywania problemów systemowych.
  11. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
  Główny specjalista średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
  Starszy specjalista średnie 5
  Specjalista wyższe 2
  Specjalista średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe -
  Młodszy specjalista średnie 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  2. Posiadasz samodzielność́ w zdobywaniu potrzebnych informacji.
  3. Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 30 sierpnia 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WRST.90.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj