Kierownictwo - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Kierownictwo

Dyrektor
Bartłomiej Wnuk

Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Centrum, w szczególności jest odpowiedzialny za realizację zadań, zarządzanie majątkiem Centrum, ustalanie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy.

Do zakresu obowiązków Dyrektora należy sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych oraz ich rozdysponowania. Dyrektor ustala również procedury kontrolne obowiązujące w Centrum. 

Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy; może powoływać rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Centrum. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Centrum.

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych, a w razie jego nieobecności, Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia.

Dyrektorowi bezpośrednio podlegają: Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych; Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia; Główny Księgowy; Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych; Wydział Obsługi Prawnej; Wydział Zamówień Publicznych; Wydział Informacji i Promocji; Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego; Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Ochrony Danych; Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Kontroli Zarządczej; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych; Samodzielne Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych
Aneta Kulma

Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych nadzoruje prace: Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych, Wydziału Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych oraz Wydziału Wsparcia Realizacji Projektów i Usług.

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia
Wiktor Rynowiecki

Zastępca Dyrektora ds. Kluczowych Systemów Ochrony Zdrowia nadzoruje bezpośrednio prace: Wydziału - Centrum Analiz, Wydziału Rozwoju Systemu P1, Wydziału Wdrożeń Systemu P1 oraz Wydziału Kluczowych Projektów. 

Zastępca Dyrektora dodatkowo wykonuje inne zadania zlecone przez Dyrektora.