Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:424

  Główny specjalista – funkcja Zastępcy Kierownika Projektu w Wydziale Informacji i Promocji - WKPS.OP.WIP.91.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Wsparcie Kierownika Projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” w procesie jego realizacji poprzez m.in.:

   1. Zastępstwo Kierownika Projektu w zakresie:

    • planowania, delegowania, monitorowania, kontrolowania i raportowania w ramach wszystkich etapów realizacji projektu,
    • zarządzania i nadzoru nad budżetem projektu,
    • organizacji i koordynacji prac zespołu projektowego,
    • współpracy z innymi Wydziałami w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektu,
    • utrzymania zgodności z przyjętymi w organizacji standardami;

   2. udział w realizacji działań szkoleniowych z obszaru min. e-recepty, e–skierowania, Internetowego Konta Pacjenta, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
   3. pozyskanie i weryfikację merytoryczną uczestników szkoleń;
   4. monitorowanie potrzeb szkoleniowych interesariuszy Projektu;
   5. weryfikację zakresu merytorycznego szkoleń prowadzonych w ramach Projektu;
   6. projektowanie i przygotowywanie materiałów szkoleniowych;
   7. weryfikację i analizowanie testów badających wzrost kompetencji pracowników podmiotów leczniczych, którzy uczestniczyli w organizowanych w ramach Projektu szkoleniach;

  2. Współpraca z interesariuszami Projektu.
  3. Współpraca z partnerami i wykonawcami zewnętrznymi w ramach Projektu.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Znajomość systemu ochrony zdrowia.
  2. Doświadczenie w pracy związanej z procesem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
  3. Znajomość zasad realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych.
  4. Doświadczenie w przygotowywaniu postępowań o udzielenia zmówienia publicznego.
  5. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne (umiejętność nawiązywania kontaktów i komunikowania się).
  6. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.
  7. Umiejętność pracy pod presją czasu.
  8. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista – funkcja Zastępcy Kierownika Projektu wyższe 5
  Główny specjalista – funkcja Zastępcy Kierownika Projektu średnie 8

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Znasz procesy w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem informatyzacji w obszarze ochrony zdrowia.
  2. Umiesz zachować się w sytuacjach stresujących i nieprzewidywalnych.
  3. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci: 

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 19 lipca 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WIP.91.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:423

  Od specjalisty do starszego specjalisty - WKPS.OP.WKPS.69.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Realizacja zadań z zakresu pełnej obsługi administracyjnej dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym w szczególności:

   1. Wystawianie skierowań na badania z zakresu medycyny pracy, w tym monitorowanie ważności badań lekarskich pracowników oraz kierowania pracowników na badania okresowe/kontrolne;
   2. Sporządzanie umów o pracę, informacji uzupełniających, porozumień zmieniających, aneksów, zakresów obowiązków;
   3. Zakładanie akt osobowych;
   4. Sporządzenie świadectw pracy;
   5. Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu.

  2. Rozliczanie czasu pracy, w tym: prowadzenie kart czasu pracy oraz rozliczanie i ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych i innych nieobecności w pracy.
  3. Obsługa uprawnień związanych z rodzicielstwem.
  4. Obsługa Programu „Kadry i Płace” w zakresie realizowanych zadań.
  5. Sporządzanie oraz weryfikacja list płac pod względem poprawności naliczania wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z podziałem na źródła finansowania w tym programy/projekty współfinansowane ze środków pochodzących z UE.
  6. Przygotowywanie przelewów wynagrodzeń, w tym w systemie VideoTel.
  7. Obsługa zwolnień lekarskich, rozliczanie zasiłków pracowników oraz wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach.
  8. Sporządzanie rocznych deklaracji dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-11 oraz PIT-4R dla pracowników.
  9. Obsługa wniosków i rozliczanie podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym prowadzenie rejestru podróży służbowych.
  10. Obsługa ryczałtów na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych, w tym przygotowywanie i rozliczanie umów o ryczałt samochodowy.
  11. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby sprawozdawczości, kontroli i audytu.
  12. Udział w opracowywaniu lub opiniowaniu aktów prawnych w zakresie zajmowanego stanowiska pracy.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomia, zarządzanie zasobami ludzkimi lub pokrewne.
  2. Co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe (staż pracy) na podobnym stanowisku pracy.
  3. Praktyczną wiedzę z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i przepisów podatkowych Dobra znajomość prawa pracy.
  4. Doświadczenie z zakresu obsługi kadrowej pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Znajomość pakietu MS Office.
  6. Znajomość programu Płatnik.
  7. Umiejętności analitycznego myślenia, samodzielność i dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne.
  8. Dobrą organizację pracy, dokładność, oraz terminowość wykonywania powierzonych obowiązków,
  9. Umiejętność podejmowania decyzji.
  10. Kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  starszy specjalista wyższe 3
  specjalista wyższe 2

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  • Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  • Bardzo dobrą organizację pracy własnej oraz samodzielność w działaniu, umiejętność określania priorytetów.
  • Nastawienie na wysoką jakość komunikacji i współpracy z Kandydatami oraz zespołem.
  • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  • Ponadto jesteś sumienny, pracowity i kreatywny. 

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 23 lipca 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WKPS.69.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:422

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - Frontend Developer - WKPS.OP.WRST.87.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Development w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  • Udział w fazach analizy, projektowania i testów.
  • Code review.
  • Refactoring.
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych w aktualnych systemach.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Bardzo dobrą znajomość języka JavaScript.
  2. Minimum roczne doświadczenie w pracy na stanowisku programisty front-end.
  3. Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami:

  • HTML5, CSS3
  • JavaScript
  • Bootstrap
  • Angular w wersji od 6 lub nowszej
  • TypeScript
  • webserwisy REST
  • Node.js, NPM
  • Protractor, Jasmine, Karma

  4. Znajomość́ systemów kontroli wersji (np. Bitbucket).
  5. Umiejętność pracy w środowisku CI/CD.
  6. Wykształcenie wyższe lub średnie.
  7. Dobrą organizację pracy.
  8. Umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  9. Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:

  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz znajomość metodyki DevOps, Docker, AngularJS.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 sierpnia 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WRST.87.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:421

  Kierownik Wydziału – Centrum Analiz - WKPS.OP.WCA.89.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kierowanie pracami Wydziału – Centrum Analiz, który odpowiedzialny jest za prowadzenie analiz wielowymiarowych na dużych zbiorach danych, w obszarze związanym ze świadczeniami zdrowotnymi oraz funkcjonowaniem służby zdrowia w Polsce. W wydziale skupione są specjalistyczne kompetencje z obszaru „data science”, wykorzystuje się także nowoczesne narzędzia analityczne do realizacji zleconych zadań.
  2. Organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników Wydziału – Centrum Analiz.
  3. Reprezentowanie CSIOZ w spotkaniach zewnętrznych  w zakresie ustalonym z Dyrekcją.
  4. Realizacja zadań związanych z reprezentowaniem CSIOZ w organizacjach krajowych i międzynarodowych zajmujących się standaryzacją danych medycznych oraz wymiany danych i dokumentów medycznych.
  5. Prowadzenie spraw dotyczących otwartości danych publicznych oraz jakości danych w rejestrach teleinformatycznych, pozostających w zakresie właściwości Centrum.
  6. Prowadzenie spraw dotyczących statystyki publicznej, w tym w szczególności opracowywanie i analizowanie zbiorczych danych statystycznych w zakresie zasobów w ochronie zdrowia.
  7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego związanych z rodzajem wykonywanej pracy.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe i 5 letni staż pracy lub wykształcenie średnie i 8 letni staż pracy.
  2. Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B2.
  3. Umiejętność zarządzania zespołem.
  4. Umiejętności organizacji pracy własnej i podległych Ci pracowników.
  5. Wysoki poziom komunikatywności.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli posiadasz:

  1. Praktyczną znajomość metod statystycznej analizy danych.
  2. Doświadczenie w przetwarzaniu dużych wolumenów danych.
  3. Wiedzę z zakresu rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej lub/i farmacji.
  4. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
  5. Doświadczenie w pracy w obszarze statystyki publicznej.
  6. Znajomość systemu ochrony zdrowia.
  7. Umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  8. Znajomość innych języków obcych na poziomie komunikatywnym.
  9. Umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  10. Dyspozycyjność.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy. 

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl;
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl  (w zakładce: praca);

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem:, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa
  3. za pośrednictwem portalu pracuj.pl

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 31 lipca 2019 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WCA.89.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:420

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty – DevOps Engineer - WKPS.OP.WRST.88.2019

  Liczba etatów: 2

  Zakres Twoich zadań:

  • Development, rozwój i utrzymanie w ramach innowacyjnych projektów w ochronie zdrowia.
  • Udział w każdej fazie projektu: od analizy poprzez wdrożenie po utrzymanie.
  • Code Review.
  • Refactoring.
  • Analiza bieżących problemów systemowych i wydajnościowych.
  • Utrzymanie i rozwój środowiska CI/CD.
    

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  • Znajomość Jenkins’a na poziomie administracyjnym oraz rozwojowym.
  • Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku DevOps Engineer.
  • Wykształcenie wyższe lub średnie.
  • Znajomość i umiejętność́ wdrożenia narzędzi służących do zarzadzania konfiguracji: Ansible, Puppet, Chef lub podobne.
  • Umiejętności z obszaru środowisk do zarządzania kontenerami: Docker, Kubernetes, OpenShift.
  • Znajomość́ narzędzi wspomagających procesy CI/CD: Bitbucket, Sonarqube, Artifactory w zakresie ich integracji, utrzymania i rozwoju.
  • Doświadczenie w pracy z użyciem chmury obliczeniowej.
  • Znajomość́ na co najmniej dobrym poziomie jednego z języków skryptowych (Perl, Python).
  • Doświadczenie w pracy z narzędziami monitorującymi np.: Zabbix, Nagios.
  • Umiejętność́ w tworzeniu dokumentacji technicznej i utrzymaniowej.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  Główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  Starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  Specjalista wyższe 2
    średnie 4
  Młodszy specjalista wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  • Posiadasz umiejętność pracy zespołowej i wysokie umiejętności interpersonalne.
  • Posiadasz samodzielność́ w zdobywaniu potrzebnych informacji.
  • Posiadasz umiejętność pracy pod presją czasu.
  • Jesteś sumienny i zaangażowany.
    

  Oferujemy Ci:             

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45

  Termin składania dokumentów: do 15 sierpnia 2019.r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych    osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WRST.88.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:417

  Od młodszego specjalisty do głównego specjalisty - WKPS.OP.WZP.85.2019

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Prowadzenie postępowań i koordynowanie prac związanych z procesem udzielania zamówień publicznych, a w szczególności:

  1) Udział w pracach komisji przetargowej;

  2) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych w każdym trybie wskazanym w ustawie Prawo zamówień publicznych w tym m.in. na potrzeby realizacji kontynuacji Projektu P1 – faza 2;

  3) Publikacja ogłoszeń o zamówieniu i udzieleniu zamówienia na stronie internetowej zamawiającego, w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;

  4) Publikacja dokumentacji postępowania na stronie internetowej zamawiającego;

  5) Sporządzanie pism niezbędnych w procesie przeprowadzanych postępowań o zamówienia publiczne m.in. do wykonawców, Krajowej Izby Odwoławczej.

  2. Opiniowanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie prawidłowości zastosowanego trybu udzielenia zamówienia publicznego, przeliczenia wartości zamówienia na euro oraz określenia nazwy i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) w tym m.in. postępowań realizowanych na potrzeby kontynuacji Projektu P1 – faza 2.

  3. Współpraca przy sporządzaniu planu zamówień publicznych.

  4. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych przekazywanego do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz sprawozdań o udzielonych zamówieniach na potrzeby jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

  5. Współpraca w przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  6. Monitorowanie zmian przepisów z zakresu zamówień publicznych, inicjowanie i opracowywanie projektów zmian przepisów wewnętrznych w celu zagwarantowania zgodności regulacji wewnętrznych z powszechnie obowiązującymi przepisami.
  7. Udział w realizacji bieżących spraw Wydziału Zamówień Publicznych.
   

  Dołącz do nas, jeśli:

  • Posiadasz doświadczenie praktyczne przy realizacji zamówień publicznych po stronie zamawiającego.
  • Posiadasz praktyczną znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
  • Posiadasz umiejętność obsługi komputera i pakietu biurowego MS Office.
  • Potrafisz pracować w zespole.
  • Samodzielnie wykonujesz zadania.
  • Posiadasz kwalifikacje i staż pracy zgodne z poniższą tabelą:
    
  Stanowisko Wykształcenie Liczba wymaganych lat pracy
  główny specjalista wyższe 5
    średnie 8
  starszy specjalista wyższe 3
    średnie 5
  specjalista wyższe 2
    średnie 4
  młodszy specjalista wyższe -
    średnie 2

   

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Posiadasz doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych w obszarze IT.
  2. Posiadasz umiejętność działania pod presją czasu i w sytuacjach nieprzewidzianych.
  3. Znasz na poziomie komunikatywnym język angielski.
   

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.
    

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

   

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  a) w postaci elektronicznej:

  - za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,

  - poprzez przekazanie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,

  - przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  b) w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do  8 lipca 2019 r.

   

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,

  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,

  4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,

  5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,

  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,

  9) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

   

  WKPS.OP.WZP.85.2019

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj