Praca - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

OFERTY PRACY

 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:485

  Od architekta do głównego architekta w Wydziale Architektury i Analizy Biznesowej – WKPS.OP.WAAB.2.2020

  Liczba etatów: 1

  Zakres Twoich zadań:

  1. Kształtowanie planu rozwoju architektury przy uwzględnieniu priorytetów biznesowych oraz perspektywy technologicznej;
  2. Nadzór nad budową i rozwojem modelu architektury w poszczególnych warstwach: danych, aplikacyjnej, technologicznej i bezpieczeństwa oraz zapewnianie spójności modelu architektury pomiędzy warstwami;
  3. Nadzór nad zgodnością architektury rozwiązań opracowywanej w ramach projektów z kierunkami rozwoju architektury korporacyjnej IT, opiniowanie projektów rozwiązań technologicznych dostarczanych przez dostawców zewnętrznych oraz partnerów;
  4. Projektowanie architektury kluczowych systemów informatycznych zgodnie z przyjętymi standardami architektonicznymi;
  5. Utrzymywanie bazy standardów w obszarze architektury oraz repozytorium dobrych praktyk, szablonów, specyfikacji, centralnej bazy wiedzy,  itp., które muszą być wykorzystane do budowy architektury rozwiązań;
  6. Wdrażanie dobrych praktyk i reguł architektonicznych oraz weryfikacja spójnego stosowania uzgodnionego podejścia;
  7. Monitorowanie rynku w zakresie technologii i rozwiązań IT oraz dystrybuowanie tej wiedzy w organizacji.

  Dołącz do nas, jeśli posiadasz:

  1. Wykształcenie wyższe (informatyczne lub pokrewne);
  2. Minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku architekta korporacyjnego, architekta dużych rozwiązań informatycznych;
  3. Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu architektury dla złożonych, skalowalnych systemów, w tym systemów online;
  4. Doświadczenie w pracy w różnych metodykach wytwarzania oprogramowania (agile, waterfall);
  5. Praktyczna znajomość zagadnień architektury korporacyjnej z wykorzystaniem światowych standardów (TOGAF, Zachman, DODAF);
  6. Znajomość notacji architektonicznych (UML) oraz praktyczna znajomość narzędzi do tworzenia i rozwoju architektury (Sparx EA);
  7. Znajomość zagadnień integracyjnych oraz modelowania danych;
  8. Znajomość nowych technologii i trendów (mikroserwisy, DevOps, rozwiązania chmurowe, RPA);
  9. Silne zorientowanie na realizację celów, samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
  10. Umiejętność analizy złożonych zagadnień; dostrzegania szerszej perspektywy i dokonywania syntezy;
  11. Umiejętność pracy w zespole architektów, developerów i ich efektywnego przekonywania do proponowanych rozwiązań technicznych.

  Będziemy zadowoleni, jeżeli:

  1. Doświadczenie w tworzeniu architektury rozwiązań opartych o platformy chmurowe;
  2. Znajomość zagadnienie związanych z CI/ CD;
  3. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz zarządzaniem ciągłością działania – z perspektywy biznesowej oraz perspektywy IT;
  4. Jesteś sumienny i zaangażowany.

  Oferujemy Ci:

  • pracę w państwowej firmie informatycznej na podstawie umowy o pracę,
  • system motywacyjny, obejmujący między innymi atrakcyjne warunki korzystania z pakietów medycznych i ubezpieczeń grupowych,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13-stkę”,
  • dla najlepszych premie uznaniowe,
  • bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
  • rozwój i stałe podnoszenie kwalifikacji,
  • otoczenie profesjonalnego Zespołu,
  • bardzo dobrą atmosferę w pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  Życiorys uzupełniony w zakresie informacji dotyczących wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

  Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są:

  1. w postaci elektronicznej:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem rekrutacje@csioz.gov.pl,
   • poprzez przekazanie za pośrednictwem ESP ePUAP,
   • przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.csioz.gov.pl (w zakładce: praca),

  2. w postaci papierowej: w kancelarii Centrum pod adresem 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A.

  Dodatkowe informacje pod nr telefonu (22) 597-09-45.

  Termin składania dokumentów: do 31.01.2020 r.

  Inne informacje:

  1. Centrum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.
  2. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa,
   2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@csioz.gov.pl,
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
   4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 2 lat wyznaczony przez administratora,
   5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji,
   6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
   7.  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
   9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji, konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

  WKPS.OP.WAAB.2.2020

  Aplikuj
 • INV\JobOffers\Domain\Model\JobOffers:1

  Praktyki

  Liczba etatów: 1

  Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przyjmuje na praktyki studentów oraz absolwentów studiów wyższych.

  Procedura:

  • absolwent lub uczelnia kieruje do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • zgłoszenie zostaje przekazane do Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który podejmuje decyzję w sprawie możliwości odbycia praktyki,
  • po pozytywnej decyzji Dyrektora na realizację praktyki pomiędzy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia a uczelnią lub absolwentem zawierana jest umowa, określająca m.in. prawa i obowiązki stron oraz czas trwania praktyki.

  Zasady praktyk studenckich:

  • praktyki są bezpłatne,
  • praktyki organizowane są w ciągu całego roku,
  • Centrum zastrzega sobie prawo do wyboru kandydatów do odbycia praktyki,
  • czas trwania praktyk nie może przekroczyć 3 miesięcy,
  • tygodniowy wymiar czasu praktyk nie może być wyższy niż 40 godzin,
  • Centrum zobowiązuje się do zapewnienia praktykantowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • praktykant zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w Centrum,
  • głównym celem praktyk jest zapoznanie studentów/absolwentów ze specyfiką pracy w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia,
  • umowa o praktykę może być rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym czasie,
  • Centrum wydaje studentowi na jego wniosek zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • wniosek o odbycie praktyki lub skierowanie z uczelni do odbycia praktyki,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

  Miejsce składania dokumentów:

  Wniosek i inne dokumenty należy przesyłać na adres kadry@csioz.gov.pl 

  lub na adres siedziby Centrum:
  ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 597-09-45

  Wniosek o odbycie praktyk można także składać za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem ePUAP.

  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa.
  Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu koniecznym do realizacji umowy. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127 poz. 1052). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

  Aplikuj